شرایط و قوانین شرکت های گارانتی

behan-guarantee

 

 

 

برای استفاده از شرایط گارانتی، تمامی شرکت ها دارای قوانین مشترکی هستند که شامل موارد زیر میباشد :

 

1:زمان ثبت شده بر روی کارت یا هولوگرام گارانتی  به اتمام نرسیده باشد.

 

2: آثار ضربه ،  ضایعه فیزیکی و سوختگی در محصول دیده نشود.

 

3: کارت یا هولوگرام و سایر برچسبهای گارانتی وهمچنین شماره سریال کالا مخدوش ومفقود نشده باشد.

 

 

 

 

موارد ابطال گارانتی :

 

 

 

1: صدمات  ناشی از ، خراشیدگی ، ضربه ، سقوط ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ،آتش  یا  حرارت زیاد ،نوسان  برق ،رعد و برق و کلیه حوادث طبیعی.

 

2: هرگونه دستکاری کارت گارانتی، هولوگرام و یا پاک شدن شماره سریال دستگاه.

 

3: اقدام به سرویس ، تعمیر و یا هرگونه تغییر در محصول توسط افراد متفرقه

 

4: هرگونه خرابی در اثر استفاده نادرست از دستگاه و یا در اثر استفاده از باطری و لوازم جانبی تقلبی ، تایید نشده و غیر اصلی.

 

 5: خرابی ناشی از نصب هرگونه نرم افزار و برنامه که مورد تایید شرکت گارانتی کننده نباشد.